Gebruiksvoorwaarden internetdiensten en websites

© 2009 KEN/NIDAP, Amsterdam

De internetdiensten en websites van KEN/NIDAP (hierna ook aangeduid met KEN/NIDAP of “wij”) worden tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de internetdiensten en websites te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Alle rechten op de inhoud van de internetdiensten en websites van KEN/NIDAP berusten bij NIDAP/KEN, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de internetdiensten en websites van NIDAP/KEN.

NIDAP/KEN behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de internetdiensten en websites voor.

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief databankrechten, van KEN/NIDAP bv en haar toeleveranciers op de inhoud van de internetdiensten en websites van NIDAP/KEN, zowel in haar geheel als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of aanpassing door een ander dan KEN/NIDAP c.q. haar toeleveranciers.

Gebruiker mag de inhoud van de internetdiensten en websites van KEN/NIDAP slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de internetdiensten en websites van KEN/NIDAP op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

De verwerking van de gegevens op de internetdiensten en websites van KEN/NIDAP en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. KEN/NIDAP noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de internetdiensten en websites van KEN/NIDAP is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van KEN/NIDAP c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de internetdiensten en websites van KEN/NIDAP aangeboden informatie. Voor de inhoud van materialen die door derden op of via de website worden geplaatst zijn wij niet verantwoordelijk. Degene die dat heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. KEN/NIDAP is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de internetdiensten en websites van KEN/NIDAP voor gebruiker.

KEN/NIDAP hanteert Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met KEN/NIDAP. U kunt deze bij ons aanvragen.

Op elk gebruik van de internetdiensten en websites van KEN/NIDAP zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik daarvan dient u:

U dient zich te onthouden van de volgende handelingen:

Indien u materialen of bijdragen naar de internetdiensten en websites van KEN/NIDAP zendt, wordt dat geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door toezending verleent u ons een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig voor sublicentie vatbaar recht om die materialen en bijdragen voor deze en andere websites te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen, te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden), uw naam in verband daarmee te publiceren, en uw gegevens bekend te maken aan derden indien wij daar naar ons redelijke oordeel toe verplicht zijn. U staat er voor in dat u met betrekking tot alle door u ingediende materialen en bijdragen de bevoegdheid heeft om ons deze toestemming te verlenen, en u vrijwaart ons van alle vorderingen van derden in dit verband.

Op het gebruik van onze internetdiensten en websites is onze Privacystatement van toepassing.

Wij respecteren de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, en vragen hetzelfde van de gebruikers van de internetdiensten en websites van KEN/NIDAP. Indien u meent dat er inbreuk wordt gemaakt op uw rechten, verzoeken wij u ons te voorzien van de volgende informatie:

U kunt de informatie zenden aan:
KEN/NIDAP
Jacob van Lennepkade 334 K
1053 NJ  Amsterdam